این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 


Prof. Zurab Lomsadze 
Georgian Technical University,  Georgia
ریاست کنفرانس


 
Dr. Tamaz Patarkalashvili
Georgian Technical University,  Georgia
دبیر علمی کنفرانس


Dr. Abdul Wakeel
University of Agriculture Faisalabad (UAF),  Pakistan


صفحه اصلی > محیط زیست
.: محیط زیست

 پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت -  تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید -  بهداشت، ايمني و محيط زيست -  پایش های زیست محیطی -  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست -  بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی -  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع - کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست - کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها -  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست -  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار - کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی -  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک -  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها -  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها -  محیط زیست و فناوری اطلاعات -  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی -  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست -  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی -  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی -  سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست -  اکوتوریسم و محیط زیست  محيط زيست و و تولید سالم -  قوانین جرایم زیست محیطی -  حقوق محیط زیست -  توسعه پایدار در منابع طبیعی -   سایر مباحث مرتبط.

محيط زيست شهری
  
اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز -  برنامه ريزي و ارتقای کيفيت خدمات و محيط زيست شهري -  خدمات شهري و مديريت کاهش مخاطرات - فناوري اطلاعات و خدمات شهري -  خدمات شهري و ارتقای محيط زيست - فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري - مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري -  قوانين، خدمات و محيط زيست شهري -  چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري -  فضاي سبز و محيط زيست شهري -  ارزيابي اثرات محيط زيست در شهرها -  اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها -  اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها -  مسائل محيط زيست كلان شهرها -  مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن -  اكولوژي شهري، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك -  ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري -  طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست -  نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و توسعه پایدار  

مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست -  روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني -  استانداردسازي، سيستم هاي مديريتي، ايمني، بهداشت و محيط زيست -  آلودگي ها و تغييرات اقليمي -  كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست و نقش محيط زيست در توسعه پايدار -  مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي -  مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار -  مديريت بحران -  روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي -  توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها -  شهرنشيني و اثرات محیط زیستی آن - الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري -  طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست - حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستی آن -  عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم هاي خشكي و آبي  سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و انرژی پاک
 
تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن - کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت -  بازیافت انرژی - بهینه سازی انرژی و تاثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست - اقتصاد محیط زیست و انرژی -  مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت -  ذخیره سازی انرژی در صنعت - انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی - تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی -  تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی - راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی - مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی - استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده -  تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب -  مدیریت و تصفیه شیرابه -  دفع و استفاده مجدد از پساب -  دفع و استفاده مجدد از لجن -  تاثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک -  شناسایی و پایش آلاینده های خاک -  حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی -  استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک -  مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها -  زباله سوزی و پسماندهای ویژه - کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن -تاثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه - پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار -  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی -  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار -  ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا  -  سایر مباحث مرتبط. 

اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست

مبانی نظری اقتصاد محیط زیست - روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست -  مسائل و مشکلات روش های موجود -  برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر - اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی -  مبانی نظری حقوق محیط زیست -  مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست -  مسائل و مشکلات قوانین موجود -  قانونگذاری در سطح بین المللی -  روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین -  مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست - روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست - روش های ارتقای آموزش و فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح -  نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست -  آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست  سایر مباحث مرتبط. 

مدیریت سبز
مدیریت سبز -  نوآوری سبز -  اقتصاد زیست‌محیطی -  منطقه سبز و شهر پایدار -  اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی -  مدیریت محصول سبز -  دفتر کار سبز -  ساختمان سبز - طراحی سبز -  توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز  سایر مباحث مرتبط.

سوانح و بحران های زیست محیطی

تغيير اقليم و گرمايش جهاني -  گازهاي گلخانه اي -  عوامل موثر در تخريب لايه ازون -  شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستی-  مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي كاهش آن -  چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري -  سياست گذاري قوانين و مقررات در مديريت بحران و سوانح -  ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی -  شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي -  چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري -  سیاستگذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح -  به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری -  بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی  سایر مباحث مرتبط.

برنامه ریزی و آمایش سرزمین

تئوری برنامه ریزی محیط زیست -  برنامه ریزی شهری، روستایی و منطقه ای -  برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی -  برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی -  ارزیابی های زیست محیطی بر محیط زیست -  پایش محیط زیست -  ارزیابی ریسک زیست محیطی -  مدل های آمایش سرزمین -  اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح های کلان -  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها  سایر مباحث مرتبط.

پدافند غیرعامل در محیط زیست

نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست -  نقش فرهنگ سازي و آموزش در توسعه پدافند زیستی -  روشها و رویکردهای نوین و پایداردر حوزه مهندسی محیط زیست و پدافند غیرعامل  فناوریهای نوین در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه مهندسی محیط زیست -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی -  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه پدافند زیستی و پدافند غیرعامل  سایر مباحث مرتبط.

جغرافیا و محیط زیست پایدار

جغرافیا و توسعه پایدار -  علوم جغرافیایی و فناوری های نوین -  مدیریت بحران و توسعه پایدار -  کاربری اراضی -  مدیریت محیط زیست -  بهسازی و نوسازی -  گردشگری و توسعه پایدار -  اقلیم و محیط زیست -  جغرافیای سیاسی -  جغرافیا و محیط زیست -  جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی -  سنجش از دور -  ژئومورفولوژی  سایر مباحث مرتبط.